Ajouté avec succès

Terminer la commande / Terminez vos achats

Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden

Artikel 0 – Identiteit van de verkoper

SproFit BVBA, Toekomstlaan 16, 3600 Genk, met ondernemingsnummer 0433 793 403, RPR Antwerpen - afdeling Tongeren.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand afsluit met Sprofit en die geen consument is, zoals hiernavolgend beschreven;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand afsluit met Sprofit;

3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

6. Dag: kalenderdag;

7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Product: ieder op grond van de overeenkomst door Sprofit aangeboden, te leveren of geleverde zaak.

Artikel 2 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod uitgaande van Sprofit aan een consument of ondernemer, hierna de Klant genoemd, en op elke overeenkomst aangegaan tussen Sprofit en de Klant, inclusief iedere bestelling die de Klant online plaatst op https://webshop.sprofit.com, hierna de Website genoemd, met betrekking tot alle producten uit het online assortiment van Sprofit.

De tekst van deze algemene voorwaarden wordt duidelijk beschikbaar gesteld aan de Klant vooraleer deze een bestelling plaatst, waarbij de Klant de mogelijkheid heeft deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken. De opdracht of de bestelling van de Klant geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden van Sprofit. Sprofit aanvaardt slechts de toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant als zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. De Klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat deze voorwaarden in de toekomst kunnen wijzigen, zodanig dat de Klant bij iedere bestelling steeds opnieuw gehouden is de voorwaarden na te lezen, te aanvaarden en goed te keuren.

De Klant erkent bekend te zijn met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is deze bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie en van het online (betalings-)verkeer. De Klant aanvaardt dat Sprofit niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade door het gebruik van de Website of internet, als gevolg van voormelde risico’s. Op geen enkel ogenblik zal Sprofit per e-mail of per telefoon vragen naar de bankgegevens (waaronder pincodes) van de Klant.

Artikel 3 – Aanbod – bestellingen – overeenkomsten

Ieder aangeboden product is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De online presentatie van de producten op de Website is steeds een vrijblijvende uitnodiging om de producten bij Sprofit te bestellen, zonder dat dit Sprofit op enigerlei wijze bindt.

De aangeboden producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik. Sprofit verkoopt de aangeboden artikelen uitsluitend aan consumenten in de hoeveelheden die in de handel redelijkerwijze gebruikelijk zijn. Voor ondernemers kunnen andere hoeveelheden overeengekomen worden.

Op de Website tracht Sprofit haar aangeboden producten aan de Klant steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Indien Sprofit gebruik maakt van afbeeldingen, worden de aangeboden producten zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven, zonder dat dit een resultaatsverbintenis inhoudt voor Sprofit. Sprofit is voor de samenstelling, de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de aangeboden producten en de Website gehouden tot een middelenverbintenis. Het is mogelijk dat de weergegeven informatie onvolledig is, materiële fouten en vergissingen bevat of niet up-to-date is en hiervoor kan Sprofit niet aansprakelijk worden gesteld, noch kan zij verplicht worden de producten te leveren.

Met het versturen van de online bestelling, door effectief op de definitieve bestelknop te klikken, na het invullen van persoonsgegevens, het kiezen van een betaalmethode, het uitdrukkelijk aanvaarden van de algemene voorwaarden, het doorgeven van de betaalgegevens, wordt een bestelling geplaatst door de Klant. De Klant ontvangt een geautomatiseerde e-mail ter informatie en ter bevestiging van de bestelling en de afgesloten koop/verkoopovereenkomst, onder voorbehoud van het voorradig zijn van het bestelde product, en de actualiteit van de stock. Het online bestellen van producten door de Klant die consument is, kan enkel binnen de Europese Unie. 

De aangeboden producten zijn steeds onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Indien na de bestelling of de aanvaarding hiervan, zou blijken dat het bestelde product toch niet voorradig is, wordt de Klant hiervan uitdrukkelijk door Sprofit op de hoogte gesteld. Sprofit doet vervolgens het nodige om het volledig betaalde bedrag zo snel mogelijk terug te betalen, en dit ten laatste binnen de 15 dagen na de betaling door de Klant van het bestelde product. Sprofit kan in ieder geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een aangeboden product.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

De hiernavolgende bepalingen van artikel 4 gelden enkel voor de verkopen op afstand, gesloten via online bestellingen door Klanten, in hun specifieke hoedanigheid van Consumenten. De bepalingen van artikel 4 gelden niet voor Ondernemers.

De Klant heeft het recht te beslissen dat hij afziet van de bestelling en van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen de 14 dagen die volgt op de levering van het bestelde product, behalve voor de wettelijke uitzonderingen. De Klant aanvaardt dat de afleveringsgegevens van de postbode/koerierdienst gelden, ter bepaling van de datum van levering. De Klant wordt geacht de goederen in ontvangst te hebben genomen op de datum dat de postbode/koerier zich met de levering op het leveringsadres heeft aangeboden, zoals bepaald in de afleveringsgegevens van de post/koerierdienst.

De Klant dient hiervoor, binnen de termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail aan Sprofit (info@sprofit.com), mee te delen dat hij gebruik wil maken van dit herroepingsrecht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is. De Klant dient dan onverwijld, doch uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf deze mededeling, de geleverde producten terug te zenden aan Sprofit. De Klant is op tijd als de producten teruggestuurd zijn voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De onkosten voor het terugzenden naar Sprofit door de Klant zijn ten laste van de Klant.

Binnen de 30 dagen vanaf het ogenblik dat Sprofit op de hoogte wordt gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen, wordt de Klant de volledige aankoopprijs van de geleverde producten, inclusief leveringskosten, terugbetaald. Sprofit mag wachten met terugbetaling tot zij de geleverde goederen heeft teruggekregen, of tot het moment waarop de Klant  heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Gedurende de termijn van 14 dagen na de levering wordt de Klant verwacht zorgvuldig om te gaan met de bestelling en verpakking. De producten worden ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd, bij gebreke waaraan enkel de Klant hiervoor aansprakelijk is.  Het is uitsluitend toegestaan de producten in die mate uit te pakken en te gebruiken, zoals dit gebruikelijk is in de mate nodig om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen zoals dit in gewone winkel het geval zou zijn, om te beoordelen of de Klant het product wenst te behouden.

De producten worden teruggestuurd voorzien van de originele labels en etiketten, in de originele staat, samen met alle geleverde toebehoren en, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, in de originele verpakking, desgevallend conform de door Sprofit verstrekte instructies. Aan de hand van de teruggezonden producten moet de afzender ervan duidelijk door Sprofit te identificeren zijn, door vermelding van het factuurnummer en/of het  bestelnummer en de naam, voornaam, adres, e-mailadres van de Klant en door verwijzing naar de verstuurde melding van herroeping aan Sprofit.

De Klant is verantwoordelijk voor alle risico’s bij het terugzenden van de producten. Indien de producten verloren of beschadigd raken tijdens en/of n.a.v. het transport, dient Sprofit noch de producten, noch eventuele bijkomende schade te vergoeden.

Artikel 5 - Prijzen

Voor Consumenten worden prijzen steeds opgegeven in euro en zijn deze steeds inclusief alle belastingen, B.T.W. en taksen, zoals aangegeven op de Website.  De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing.

Voor Ondernemers zijn de prijzen opgegeven in euro, gebaseerd op een levering “ex works” (Incoterms 2010) en exclusief BTW, douane-of invoerrechten en andere belastingen, tenzij anders aangegeven. Indien na het afsluiten van de overeenkomst met een Ondernemer, de prijzen van lonen, sociale lasten, vennootschapsbelasting, importtarieven e.d.m. verhogingen ondergaan, of er zouden zich koersfluctuaties voordoen, zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta, ook al geschieden deze ingevolge een reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheid, kunnen deze worden doorgerekend aan de Klant (die Ondernemer is). Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook (inclusief douane-of invoerrechten) tussen de bestelling en de levering, zal ten laste van de Klant zijn.

Indien bovenop de aankoopprijs verzendkosten, transport-, of andere administratieve kosten worden aangerekend bij de Klant, wordt dit tegelijk met de aangerekende tarieven hiervoor en de totale te betalen geldsom (inclusief de kosten), als dusdanig vermeld voorafgaand aan de bestelling.

De opgave van aankoopprijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief/indicatief bedoeld en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 6 - Betaling

Bij iedere verkoop op afstand, wordt alleen vooruitbetaling door de Klant via de Website via de daar aangeduide betalingsmethodes, door Sprofit aanvaard. Indien dit om één of andere reden toch niet zou zijn gebeurd, kan uit dit artikel geen vermoeden van betaling afgeleid worden. De aankopen bij iedere verkoop op afstand kunnen online betaald worden, middels elektronische betaling of kredietkaart, via de direct banking-service iDEAL of via de KBC/CBC Payment Button en dit conform de voorwaarden, waarbij Sprofit de klant ervan informeert dat er mogelijk bijkomende kosten worden aangerekend op basis van de overeenkomsten van de Klant met banken en/of andere kredietinstellingen.

De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd, na het sluiten van de overeenkomst, nadat de Klant op de bevestiging van zijn bestelling heeft geklikt. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd, en de bestelling automatisch geweigerd.

De Klant is verplicht iedere onjuistheid in de betaalgegevens of alle opmerkelijke of verdachte waarnemingen tijdens de betaling en/of binnen een korte tijd daarna onmiddellijk aan Sprofit te melden.

Sprofit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van elk al dan niet frauduleus gebruik van de bank- en/of kredietkaart door derden.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Sprofit beschikt, is de Klant ingeval van niet-of laattijdige betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 40 EUR per factuur. Sprofit behoudt zich verder het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, of enige andere inbreuk van de Klant op haar verbintenissen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Klant op te schorten of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te overeen tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat Sprofit kan laten gelden.

Artikel 7 - Leverings- en uitvoeringstermijn

Bij de bevestiging van de bestelling bij de verkoop op afstand, kan de Klant kiezen voor een levering op een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere, met uitsluiting van een postbusadres) in de landen waarvoor de Website de levering toestaat. Alle bestelde producten worden geleverd op het bij de bestelling aangegeven adres.

Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, zal Sprofit de geaccepteerde bestellingen voor de verkopen op afstand met bekwame spoed, en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren indien de opgegeven gegevens correct zijn, tenzij een latere leveringstermijn is afgesproken of weergegeven op de Website. Het is Sprofit toegestaan de levering op te splitsen in diverse deelleveringen.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding om deze reden zal Sprofit het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

In het geval dat een levering tijdens het afleveringsproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Sprofit volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het Product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Consument vanaf het moment van de levering. Ten aanzien van een Ondernemer gaat het risico wegens verlies of beschadiging over EX WORKS (Incoterms 2010).

De Klant aanvaardt dat de afleveringsgegevens van de post/koerierdienst gelden, ter bepaling van de datum van levering. De Klant wordt geacht de goederen in ontvangst te hebben genomen op de datum dat de postbode/koerier zich met de levering op het leveringsadres heeft aangeboden, zoals bepaald in de afleveringsgegevens van de post/koerierdienst.

De Klant moet het pakket en de bestelling hoe dan ook bij levering controleren. Als de Klant bij de levering zichtbare schade vaststelt, moet hij dit onmiddellijk laten vastleggen op het transportborderel, voor hij tekent voor ontvangst. Het voorbehoudsloos in ontvangst nemen van de producten door de Klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Andere klachten omtrent de kwaliteit en/of kwantiteit dienen om ontvankelijk te zijn schriftelijk toe te komen bij Sprofit: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk na de levering (dit is alleszins uiterlijk binnen de 24 uur),  (b) in geval van klacht wegens niet-conforme factuur, binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur en (c) in geval van verborgen gebreken, binnen de twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren indien de Klant Consument is. Indien de Klant Ondernemer is, dient deze binnen de acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren Sprofit hiervan te informeren.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven de exclusieve eigendom van Sprofit tot het moment van de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, inclusief eventuele schadebedingen en interesten. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Sprofit te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

Bij niet betaling behoudt Sprofit zich het recht voor om de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Klant.

Artikel 9 - Garantie t.a.v. Consumenten

De hiernavolgende bepalingen van artikel 9 gelden enkel voor de verkopen op afstand, gesloten door online bestellingen door Klanten, in hun specifieke hoedanigheid van Consument. De hiernavolgende bepalingen van artikel 9 gelden niet voor Ondernemers.

Sprofit garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling van de Klant en voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Sprofit garandeert ook dat de goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten. De koper dient de geleverde producten te gebruiken enkel voor die doeleinden in strikte zin geïnterpreteerd, bij gebreke waaraan er geen enkele garantie wordt gegeven.

De Klant beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering op de aangekochte producten bij Sprofit. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen hierop van toepassing.

Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgt Sprofit voor de kosteloze vervanging of herstelling van de producten die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de Klant zelf of door derden), vallen niet onder de garantie.

Om beroep te kunnen doen op een garantie, moet de Klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Garanties zijn niet overdraagbaar.

Elk gebrek dient zo spoedig mogelijk vanaf het moment van de vaststelling van het gebrek, en ten laatste binnen de twee maanden na vaststelling ervan, door de Klant schriftelijk te worden gemeld per post of per e-mail aan Sprofit (info@sprofit.com). Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Artikel 10 - Garantie t.a.v. Ondernemers

De hiernavolgende bepalingen van artikel 10 gelden enkel voor de verkopen op afstand, gesloten door online bestellingen door Klanten, in hun hoedanigheid van Ondernemer.

Onverminderd het voorgaande, kan Sprofit uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken (i) indien wordt aangetoond dat het gebrek in de kiem reeds aanwezig was op het ogenblik van de afhaling en/of levering en (ii) op voorwaarde dat het gebrek zich manifesteert binnen twaalf (12) maanden (dag-op-dag) vanaf de dag van de levering. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de Klant zelf of door derden), vallen niet onder de garantie. De koper dient de geleverde producten  te gebruiken in overeenstemming met de technische en vakkundige kennis van een normaal vooruitziend en voorzichtig persoon die zich in dezelfde situatie bevindt en louter voor die doeleinden in strikte zin geïnterpreteerd, bij gebreke waaraan er geen enkele garantie wordt gegeven.

De aansprakelijkheid van Sprofit kan uitsluitend worden ingeroepen indien de koper binnen de acht (8) dagen na de datum waarop het gebrek ontdekt werd of redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, Sprofit hierover per aangetekend schrijven op gedetailleerde wijze geïnformeerd heeft, bij gebreke waaraan ieder (eventueel) recht zonder meer vervalt.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Sprofit is nooit aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- en/of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten of hiermee verband zouden houden.

Sprofit is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de Website, of het downloaden van materiaal van deze Website.

Sprofit kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten en/of onnauwkeurigheden in de foto’s of teksten die gebruikt worden voor de productomschrijvingen op de Website.

Sprofit is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Klant en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelden, of enige andere externe oorzaak.

Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Sprofit is steeds beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief B.T.W.

Artikel 12 - Overmacht

In geval van overmacht is Sprofit niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Sprofit haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden middels schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Sprofit die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpt Sprofit onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, …

Artikel 13 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – GDPR

Wanneer de Klant de Website bezoekt, verzamelt Sprofit persoonsgegevens van de Klant. In de privacyverklaring van Sprofit kunt u nalezen hoe Sprofit omgaat met deze persoonsgegevens.

Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten

De complete inhoud van de Website van Sprofit inclusief teksten, benamingen, logo’s, alle visuele elementen, alle geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is de eigendom van Sprofit of de eigendom van diens leveranciers, verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze onderdelen zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd.  Deze onderdelen mogen dan ook uitsluitend met de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Sprofit worden gebruikt.

De inhoud mag enkel gedownload worden en hiervan mag één kopie gemaakt worden voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

De Klant respecteert verder alle andere intellectuele eigendomsrechten van Sprofit, waaronder intellectuele rechten op producten en/of documenten (met inbegrip van handleidingen), merken, handelsnamen, ontwikkelingen van software (incl. de Website), knowhow, processen en andere elementen beschermd door de wet.

Artikel 15 - Algemene bepalingen met betrekking tot de Website

De Website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van Sprofit. Sprofit heeft m.b.t. de toegang tot de Website, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Sprofit tracht ervoor te zorgen dat de Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Sprofit heeft echter op ieder ogenblik het recht de (toegang tot) Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updates of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Artikel 16 - Bewijs – nietigheid

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Sprofit om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 17 - Klachten, geschillen en toepasselijke wetgeving 

Iedere Klant met een vraag of een klacht kan Sprofit steeds contacteren telefonisch op het telefoonnummer  +32 (0) 89/71 04 00 (België) of +31 (0) 46/43 69 110, per e-mail op info@sprofit.com of per post op het volgende adres: Sprofit BVBA, Toekomstlaan 16, 3660 Genk. Sprofit doet er alles aan de vraag of klacht wordt met de nodige zorgvuldigheid en binnen een redelijke termijn te behandelen.

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van haar regels van internationaal privaatrecht en met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht.

Voor alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de (niet-)uitvoering van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden, zijn enkel de Rechtbanken voor de locatie Tongeren bevoegd, onverminderd het recht van Sprofit om de Klant te dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor diens woonplaats of maatschappelijke zetel.

 

 Afdrukken

SproFit loue aussi des appareils de Kinetec chez vous pour un prompt rétablissement.

Demander un appareil de Kinetec en ligne